วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เอกสารที่ต้องใช้ วีซ่าท่องเที่ยว :
การยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถทำได้2 วิธี
คือ

1. ทางไปรษณีย์
2. ผ่านบริษัทตัวแทนชื่อ VFS ต้องไปติดต่อสำนักงานที่สาทร


เอกสารกรณีทั่วไป :
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าท่องเที่ยว (48r) print แบบฟอร์มนี้เขียนด้วยปากกาhttp://www.immi.gov.au/allforms/pdf/48r.pdf ไม่แน่ใจว่าเขาอัพเดตแล้วยัง ตอนที่ขอ print form นี้มาเขียน พอไปถึง VFS เขาให้แบบฟอร์มมาเขียนใหม่ เนื่องจากบอกว่าฟอร์มไม่อัพเดต
http://www.immi.gov.au/allforms/foreign/48rtha.pdf (เวอร์ชั่นไทย) เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างในการกรอก
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว จำนวน 1 รูป ติดลงบนแบบฟอร์ม 48r หน้าแรก
3. Passport ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน และ Passport’s Copy (สำเนา) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนา ถ้า
อายุพาสปอร์ตเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็ต้องไปทำเล่มใหม่ก่อนนะคะ
4. สำเนาบัตรประชาชน ( Identity Card’s copy ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาทะเบียนบ้าน ( Census Registration’s copy ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
7. Work’s Certificate หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุเงินเดือน และวันลา

8. หลักฐานทางการเงิน เช่น slip เงินเดือน, Bank’s Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ( เงินเข้าออกต้องแนjนอน สม่ำเสมอ และมีที่มาที่ไป เช่น บัญชีเงินเดือนมีเงินเข้าประจำทุกเดือน แนะนำให้วางแผนล่วงหน้า6 เดือนค่ะ รัน statement สม่ำเสมอ เลขประมาณหลักหกค่ะ ถึงจะน่าเชื่อถือ)
9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 2800 3,920 บาท(อัพเดตล่าสุด) ต้องซื้อแคชเชียร์เช็ค (ถ้าซื้อในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือซื้อแบงค์ดราฟท์ (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดที่ว่ามา) สั่งจ่าย "สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ"  หรือแลกซื้อแคชเชียร์เช็ค ที่ VFS ได้เลยค่ะ
10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) แค่จองเฉย ๆ นะคะ ยังไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะค่ะ เข้าไปจองในเวปแล้วพิมพ์ออกมา
11. Other information to show that you have an incentive and authority to return to your home country. เอกสารไรก็ได้ที่ทำให้สถานทูตมั่นใจว่าท่านจะบินกลับมาหลังจากไ ด้เที่ยวแล้ว ก่อนวีซ่าหมด เช่น
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, ใบนัดตรวจจากแพทย์ (ถ้ามี), เอกสารผ่อนบ้าน, ผ่อนรถ, พันธบัตร์ต่างๆ เป็นต้น คือเอกสารไรก็ได้ที่ยืนยันว่าเรากลับไทยชัวร์ ไปไม่แล้วไปลับ

กรณีมีผู้สปอนเซอร์

เอกสารส่วนตัว
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าท่องเที่ยว (48r) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (โดย Print แบบฟอร์มนี้เขียนด้วยปากกา)
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว จำนวน 1 รูป ติดลงบนแบบฟอร์ม 48r หน้าแรก
3. Passport ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน และ Passport’s Copy (สำเนา) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนา ถ้าอ
ายุพาสปอร์ตเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็ต้องไปทำเล่มใหม่ก่อนนะคะ
4. สำเนาบัตรประชาชน ( Identity Card’s copy ) 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ( Census Registration’s copy ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
7. Work’s Certificate หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุเงินเดือน และวันลา
8. หลักฐานทางการเงิน เช่น slip เงินเดือน, Bank’s Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (อันนี้ยื่นไปเผื่อไว้ แต่ส่วนใหญ่เขาจะดูจากสปอนเซอร์เป็นหลัก) ถ้าจะให้ดีมีหลักฐานสปอนเซอร์โอนเงินให้ยิ่งดีค่ะ สำหรับ ค่าตั๋วเครื่องบิน เพิ่มความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์ค่ะ
9. Other information to show that you have an incentive and authority to return to your home country. เอกสารไรก็ได้ที่ทำให้สถานทูตมั่นใจว่าท่านจะบินกลับมาหลังจากไ ด้เที่ยวแล้ว ก่อนวีซ่าหมด เช่น
ใบรับรองการทำงานบริษัทจะระบุวันลาของเราไว้, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, ใบนัดตรวจจากแพทย์ (ถ้ามี), เอกสารผ่อนบ้าน, ผ่อนรถ, พันธบัตร์ต่างๆ เป็นต้น คือเอกสารไรก็ได้ที่ยืนยันว่าเรากลับไทยชัวร์ ไปไม่แล้วไปลับ

ส่วนสปอนเซอร์

1. Passport’s Copy and Thailand Visited Recorded สำเนาพาสปอร์ตผู้สปอนเซอร์ พร้อมรับรองสำเนา
3. Work’s Certificate ใบรับรองการทำงานผู้สปอนเซอร์ หรือหลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์
4. Tax Invoice
5. National Police Certificate
6. Household Registration
7. Bank’s Statement
8. Divorce Certificate’s Copy (ถ้ามี)
10. ซองจดหมาย จ่าหน้าซองหาตัวเอง ติดแสตมป์ให้เรียบร้อย (ในกรณียื่นเอง ผ่านทางไปรษณีย์) แล้วส่งไปที่ "แผนกวีซ่า สถานทูตออสเตรเลีย เลขที่ 37 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120"
12. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (แค่จองนะคะ ยังไม่ต้องจ่ายเงิน ลองเข้าไปทำการจองใน web แล้ว print ใบจองออกมา เพื่อนำไปยื่นค่ะ

เอกสารความสัมพันธ์
1. จดหมายเชิญ จากผู้สปอนเซอร์ (กรณีมีผู้สปอนเซอร์) Invitation Letter (ในจดหมายเชิญควรระบุว่าจะsupport เราทั้งเรื่องที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในขณะทีเราอยู่ออสเตรเลีย,ถ้าบอกว่าเชิญมางานต่างๆ เช่น วันเกิดเขา หรือสมาชิกในครอบครัว หรืองานแต่งงานของคนในครอบครัวเขา ประมาณนี้จะยิ่งดีค่ะ
2. รูปถ่ายคู่กัน,ถ่ายกับเพื่อน กับญาติ
3. บิลโทรศัพท์ (สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินสามารถเข้าไป print รายการได้ใน web นะคะ แต่จะมีแค่ 2 เดือนล่าสุดเท่านั้น) เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ มีอะไรที่ยืนยันได้เอาไปยื่นให้หมดเลยค่ะ เช่น history msn,skype,etc.,
4. อีเมลล์
5. อื่นๆ ยิ่งมีเยอะยิ่งดี ไม่ต้องกลัวว่าเยอะไปค่ะ ทางสถานฑูตรับเอกสารของเราทั้งหมดค่ะ ยิ่งเยอะยิ่งดี 

เพิ่มเติม:
1. วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ใช้เวลาพิจาณา ประมาณ 1 อาทิตย์ ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาใดๆ หรือต้องการเอกสาร2. เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนจะไปยื่นวีซ่า
3. วีซ่าท่องเที่ยว มีทั้งแบบขอไปเที่ยวโดยตัวเองสปอนเซอร์ และคนอื่นสปอนเซอร์
4. คนไม่มีงานทำ หรือ ไม่มี statement ก็ทำวีซ่าท่องเที่ยวได้ (ถ้ามีคนสปอนเซอร์ให้ ก็สามารถทำได้) เนื่องจากถ้าหากมีสปอนเซอร์
เขาจะไม่ดูเรื่องการเงินของเราเลย จะดูแต่หลักฐานการเงินของสปอนเซอร์เท่านั้น สำหรับเรายื่นแบบมีสปอนเซอร์ แต่ก็เตรียม book bank ของตัวเองไปด้วย แต่เขาไม่สนใจเลย ส่งกลับคืนเรามาเฉยเลย โถ!อุตส่าห์เตรียมไว้5. วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ขอสูงสุดได้ถึง 1 ปี แต่ส่วนมากจะได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือแบบ 1 ปี มัลติเบิล คือเข้าออกได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
ภายใน 1 ปีจะเข้าออกกี่ครั้งก็ได้
6. เอกสารวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ต้องแปลค่ะ
สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) ตั้งอยู่ที่:
สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ฝั่งเดียวกับที่เราออกจากรถไฟฟ้า

ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
889 ถนนสาทรใต้กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ขอคำแนะนำ +66 (0) 26723476-9
Email:
info.diacth@vfshelpline.com

วันเปิดทำการ : จันทร์ถึงศุกร์
เวลายื่นเอกสาร: 08.30 - 15.00 น.
เวลารับพาสปอร์ต: 15.00-16.30 น.

22 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ27 มีนาคม 2553 08:41

  ขอบคูณคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2553 09:25

  ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
 3. สวัสดีค่ะ
  ต้องขอบคุณเจ้าของ Blog มากๆ เลยนะคะ ที่ให้รายละเอียด ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และก็ตัวอย่างจดหมาย การรวบรวมข้อมูล
  ยื่นวีซ่าไปตั้งแต่วันที่ 17/8/10 วันที่ 25/8/10 ทางสถานฑูตส่ง Passport กลับมาให้แล้วค่ะผ่าน VFS
  แต่สงสัยจังเลยค่ะ ทำไมเค้าไม่เห็นโทรศัพท์มาสัมภาษณ์เลย..
  ขอบคุณมากๆๆๆ นะคะ
  อ้อ..

  ตอบลบ
 4. วีซ่าท่องเที่ยวไม่มีการสัมภาษณ์ค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2553 21:12

  แล้วถ้าไปนานกว่า 3 เดือน ต้องแสดงอะไรเพิ่มมั้ยค๊ะว่าทำไมเราถึงอยู่นาน
  มีสิทธิ์ที่จะไม่ผ่านสูงกว่าขอระยะเวลาน้อยรึป่าวค๊ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 10:23

  พี่คะ พอดีคุยกับแฟนชาวออสเตรเลียเกือบปีแล้วค่ะ แต่ยังไม่เคยเห็นหน้าเค้าเลย แต่เค้าเห็นเราแล้ว พอดีเค้าบอกว่าที่ทำงานเค้ามันเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย แล้วเวลาของเราไม่ตรงกัน เค้าทำธุรกิจค่ะ เค้าบอกว่าจะมาเดือนตุลาคมนี้ แล้วจะมาขอเราแต่งงานกับคุณแม่น่ะค่ะ แล้วเค้าบอกว่าจะพาเรากลับไปด้วยเลย อยากขอคำแนะนำค่ะ ว่ากรณีแบบนี้เราจะทำอย่างไรได้บ้าง มันจับต้นชนปลายไม่ถูกค่ะ ว่าจะเริ่มต้นอะไร อย่างไรดี ขอความกรุณาพี่ช่วยแนะนำคร่าวๆ ได้รึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2554 19:21

  ขอบคุณนะค่ะ แต่อยากถามเพิ่มเติมว่า ถ้าไม่ได้ทำงาน แต่ยังเรียนอยู่ (ป.โท)
  สามารถเปลี่ยนจากใบรับรองการทำงานเป็น ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาแทนได้ไม๊ค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 8. รบกวนหน่อยนะค่ะ เรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
  พอดีเพิ่งรู้จักกับแฟน เราคุยกันได้2อาทิตย์คะ แฟนบอกว่าจะมาหาเดือนเมษานี้ค่ะ แล้วเค้าชวนกลับไปเที่ยวที่ออสเตรเลีย
  ปัญหาคือว่า ตัวเราเองไม่มีงานทำ แล้วก็เพิ่งรู้จักกับแฟนได้แค่2อาทิตย์
  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ พอจะมีโอกาสบ้างมั้ยค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2554 11:56

  กังวลมากเลยค่ะ ทำวีซ่าท่องเที่ยวจองตั๋วไว้วันที่15 นี้ไม่รู้จะทันรึป่าว
  พอดีเพิ่งเริ่มทำงานที่ใหม่ได้สี่เดือนเองค่ะ เเต่ขอเวเคชั่น ไปเดือนนึงค่ะ
  จะมีผลใหมค่ะเอกสารก็มีของเพื่อนเป็นจม ชวนไปเที่ยวเเละให้พักด้วยเพื่อนจิงค่ะไม่ใช่แฟน

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2554 22:38

  เหมือนกันคะ่แฟนอยากให้ไปเที่ยวหาที่ออสเตรเลีย อยากให้เราบินเดือนมีนาคมนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเอกสารของเราจะผ่านหรือเปล่า เราเพิ่งจะรู้จักกับแฟน1เดือนเอง แฟนเราให้เราบินไปหาเขาเอกสารของเขาส่งมาให้เราบอกได้เลยค่ะว่าเยอะมากๆส่งมาให้ทางไปรษณีย์เขาเซ็นชื่อกำกับเอกสารสำคัญด้วยคะ่แต่ว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะไปเอาใบรับรองงานที่ใหนได้ปวดหัวมากเลยค่ะเราไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังงัยดี ท้อค่ะ..ท้อแท้มากๆเกี่ยวกับเอกสารการทำวิซ่าแฟนเราบอกว่าอย่าเพิ่งท้อถ้าเกิดว่าเดินเรื่องไม่ผ่านจะมารับเอง ตอนนี้เอกสารของเราขาดอย่างเดียวคือใบรับรองงานถ้าไม่มีใบรับรองงานเราจะเดินเรื่องผ่านมั๊ยค่ะมมท่านผู้รู้ชี้แจงหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ23 กุมภาพันธ์ 2554 02:41

  อยากทราบเรื่องนึงค่ะ คือว่าหนูยื่นวีซ่าออสเตรเลียไปแล้วสองรอบผ่านทั้งสองครั้งและได้เดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองรอบค่ะ ตอนนี้จะไปยื่นวีซ่าครั้งที่สามค่ะ(วีซ่าท่องเที่ยว) อยากทราบว่าผลวีซ่าจะได้ในหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมค่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรเกียวกับเอกสารของเราทางจนท.จะมีการติดต่อมาบอกไหมค่ะและสุดท้ายการขอวีซ่าครั้งที่สามจะมีผลอะไรไหมค่ะถ้าหนูยื่นสเตตเม้นแค่สองเดือน พอดีมีสปอนเซอร์อ่ะค่ะ แต่เงินในบัญชีของหนูมี3*****ได้อ่ะค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2554 06:03

  ขอความช่วยเหลือแนะนำนะคะ ถ้ากรณีคบกับแฟนมาเกือบสามปีแล้วไม่เคยไปออสเตรเลียเลยคะ แต่เนื่องจากแฟนป่วยเป็นโรค พาร์คินสัน มาประมาณปีกว่าแล้ว และเข้าไม่ได้ทำงานรัฐบาลดูแลเขาคะ เขามีรายได้น้อยนะคะเราจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้ไหมคะถ้าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะ แฟนอยู่คนเดียวคะ กลัวว่าถ้าเขาป่วยหนักเขาจะลำบากเพราะเขาไม่มีญาติพี่น้องเลยคะ ถ้าเราจะแต่งงานกันเป็นไปได้ไหมคะ เรามีหลักฐานทุกอย่างในการคบกันคะ ปกติแฟนจะมาหาปีละสามครั้งคะ จะทำแบบไหนดีที่จะได้อยู่ดูแลกันที่ประเทศเขาได้คะ เป็นไปได้ไหมคะ ขอความกรุณาชี้แนะแนวทางด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 13. จดหมายเชิญ ผู้เชิญต้องไปขอที่ไหนคะ งง มาก ขอบคุณค่ะเจ้าของบอร์ด มีสาระน่ารู้เยอะเลยค่ะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ8 มิถุนายน 2555 15:11

  จนหมายเชิญต้องให้แฟนเขียนเองค่ะ ลองดูตัวอย่างในเน็ตดูนะคะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2555 06:22

  รบกวนหน่อยค่ะ เข้าออสเตรเลีย ไม่ต้องใช้เอกสารตรวจร่างกาย ตรวจโรคหร่อค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2555 13:40

   ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้แงใช้ค่ะ

   ลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2555 00:46

  สวัสดีค่ะ มีคำถามรบกวนนะคะ คือว่าดิฉันจะขอวีซ่าท่องเที่ยวไปออสเตรเลียครั้งที่สองนค่ะ
  แล้วเราต้องทำไงบ้าง?
  คือครั้งแรกขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วในการทำทั้งหมดเราจ้างบริสัททำเอกสารทุกอย่างเลย
  แล้วเอกสารนั้นก้อยู่กับบริสัท แต่พอครั้งที่สองไปขออีกเราต้องทำยังไงบ้างคะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากค่ะ ขอสอบถามอีกนิดค่ะ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวแบบมีสปอนเซอร์ สปอนเซอร์ของเราเป็นคนไทยอยู่ในไทยได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ24 ตุลาคม 2555 11:04

  สวัสดีค่ะ
  ถ้าติดต่อกันทาง what'sapp และviber ล่ะค่ะเราจะทำยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 19. รบกวนถามเรื่อง ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์สามารถรับรองผู้ที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ครั้งล่ะกี่คนค่ะ

  ตอบลบ
 20. คุณค่ะถ้าเราจะไปจดมะเบียนสมรสที aus ต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ แล้วหฝังจากจดที่นั้นแล้วเราต้องมาทำเอกสารอะไรที่ไทยอีกบ้างค่ะ แล้วเราต้องจดที่ไทยอีกไมค่ะหลังจากที่จดอยู่ aus แล้วอะค่ะ พอดีว่าแฟนอยากได้พาสปอร์ดไทยด้วยอะค่ะ

  ตอบลบ
 21. รบกวนสอบถามค่ะ ขอวีซ่าท่องเที่ยวไปออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ตอนนี้วันที่26 มีนาคม2560แล้ว วีซ่ายังไม่ออกเลยค่ะ จะต้องทำอย่างไรได้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ